Loader
 

Algemene Voorwaarden

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

Werk: werken in de zin van de Aw, waaronder Werken.

Beelddrager: de drager waarop een Werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick.

VerzinHet Fotografie: beroepsfotografe en visueel vormgeefster Marian Waanders – van der Kolk, eigenaar VerzinHet Fotografie.

Klant: de klant/opdrachtgever van VerzinHet Fotografie.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

 

 1. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen VerzinHet Fotografie en een Klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 

 1. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. VerzinHet Fotografie heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

 

 1. Opdracht

4.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij VerzinHet Fotografie zich jegens de Klant verbindt om Werken te maken en/of te leveren.

4.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Klant van de offerte van VerzinHet Fotografie. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door VerzinHet Fotografie aan de Klant van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Klant aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en

gedogen van de Klant van het uitvoeren van werkzaamheden door VerzinHet Fotografie overeenkomstig de offerte.

4.3 VerzinHet Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

4.4 Wijzigingen in de opdracht door de Klant om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Klant.

4.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Klant op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft VerzinHet Fotografie recht op de overeengekomen vergoeding.

4.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is VerzinHet Fotografie volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie VerzinHet Fotografie werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

4.7 Alle overeengekomen termijnen hebben een indicatieve strekking. In geval van overschrijding van een termijn dient de Klant VerzinHet Fotografie in schriftelijk in gebreke te stellen.

 

 1. Vergoeding

5.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door VerzinHet Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

5.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal VerzinHet Fotografie naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij VerzinHet Fotografie onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van VerzinHet Fotografie in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Klant gewenste gebruik van het werk.

5.3 Indien aannemelijk is dat VerzinHet Fotografie hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Klant in aanmerking.

 

 1. Controle

6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Klant, heeft VerzinHet Fotografie na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door VerzinHet Fotografie aan te wijzen RA/AA accountant.

6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Klant dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Klant. Bovendien zal de Klant alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan VerzinHet Fotografie voldoen.

 

 1. Factuur en betaling

7.1 De Klant zal de factuur van VerzinHet Fotografie op onjuistheden controleren. Indien de Klant niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan VerzinHet Fotografie heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Klant op reclamatie.

7.2 Betaling dient te geschieden binnen vijftien dagen na factuurdatum.

7.3 De Klant verricht de aan VerzinHet Fotografie verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan VerzinHet Fotografie heeft verstrekt.

7.4 Indien VerzinHet Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Klant in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

7.5 Indien de Klant in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

7.6 Geen enkel gebruik van het Werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Klant enige uitstaande factuur van VerzinHet Fotografie nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met VerzinHet Fotografie dan ook.

 

 1. Levering

8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar VerzinHet Fotografie zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Klant tot het moment dat de Beelddragers door VerzinHet Fotografie onbeschadigd retour zijn ontvangen.

8.2 Digitale bestanden met Werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Klant.

8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door VerzinHet Fotografie vastgesteld.

8.4 Indien VerzinHet Fotografie en de Klant overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft VerzinHet Fotografie het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

 1. Bezit/eigendom Beelddragers

9.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Klant blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan VerzinHet Fotografie zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van VerzinHet Fotografie.

9.2 Indien Werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Klant deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van VerzinHet Fotografie.

9.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan VerzinHet Fotografie is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

9.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Klant gehouden de schade die VerzinHet Fotografie hierdoor lijdt te vergoeden.

9.5 Beelddragers blijven eigendom van VerzinHet Fotografie. De Klant heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

 1. Zichtzendingen

10.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers, dienen door de Klant binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

10.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Werken, dienen – tenzij anders schriftelijk overeengekomen – door de Klant binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

10.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Klant een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50,- per dag. Daarnaast is de Klant gehouden de schade die VerzinHet Fotografie hierdoor lijdt te vergoeden.

10.4 De Klant is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan VerzinHet Fotografie, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen. Bij schending van één van deze verplichtingen is de Klant een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50,- per dag.

 

 1. Internet

11.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Klant ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.

11.2 De Klant zal van de Werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte werkkopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

11.3 De Klant zal VerzinHet Fotografie vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van zijn website waarop het Werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan VerzinHet Fotografie verstrekken.

 

 1. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Werken berust bij VerzinHet Fotografie.

 

 1. Licentie

13.1 Toestemming voor gebruik van een Werk door de Klant wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door VerzinHet Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

13.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van VerzinHet Fotografie, hebben bedoeld.

13.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

13.4 Indien door VerzinHet Fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na haar uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

 

 1. Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Klant niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

 

 1. Inbreuk op auteursrecht

15.1 Elk gebruik van een Werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van VerzinHet Fotografie.

15.2 Bij inbreuk is de Klant een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,-, zonder dat VerzinHet Fotografie enig recht verliest op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

 1. Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Werk dient de Klant terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan VerzinHet Fotografie te doen toekomen.

 

 1. Naamsvermelding

17.1 De naam van VerzinHet Fotografie dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Werk in de publicatie te worden opgenomen.

17.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde is de Klant een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,-, zonder dat VerzinHet Fotografie enig recht verliest op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

17.3 Wanneer de Klant schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van VerzinHet Fotografie op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/ elektronische kopieën is de Klant tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door VerzinHet Fotografie tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

 

 1. Persoonlijkheidsrechten

18.1 De Klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van VerzinHet Fotografie conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

18.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten is de Klant een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,-, zonder dat VerzinHet Fotografie enig recht verliest op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 

 1. Rechten van derden

19.1 De Klant die een Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Klant vrijwaart VerzinHet Fotografie van alle aanspraken te dier zake.

19.2 VerzinHet Fotografie is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

 

 1. Workshop en tentoonstelling

20.1 Ingeval van een workshop en/of tentoonstelling zal VerzinHet Fotografie zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Klant naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Klant bruikbaar resultaat.

20.2 De Klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door VerzinHet Fotografie mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en materialen. VerzinHet Fotografie is niet aansprakelijk voor misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.

20.3 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door VerzinHet Fotografie tot stand gebrachte tekeningen, illustraties, ontwerpen en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van VerzinHet Fotografie, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

20.4 De Klant vrijwaart VerzinHet Fotografie voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

 1. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Werken schriftelijk aan de VerzinHet Fotografie te worden medegedeeld. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming geeft de Klant de VerzinHet Fotografie een redelijke termijn om de toerekenbare tekortkoming te herstellen.

 

 1. Aansprakelijkheid VerzinHet Fotografie

22.1 VerzinHet Fotografie is alleen aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming. De schade is beperkt tot directe schade en tot de hoogte van het factuurbedrag. Deze beperking geldt niet ingeval van grove schuld of opzet aan de zijde van VerzinHet Fotografie of door haar ingeschakelde derden.

22.2 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 2 jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 

 1. Faillissement/surséance van betaling

Zowel VerzinHet Fotografie als de Klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Klant heeft VerzinHet Fotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 

 1. Rechts- en forumkeuze

24.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

24.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

24.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen VerzinHet Fotografie en de Klant, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Versie januari 2018.

Copyright

Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van Marian Waanders (VerzinHet Fotografie). Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt worden in welke vorm dan ook, online of offline. Onze algemene voorwaarden kun je hier downloaden.

Chat openen
Hulp nodig?
VerzinHet Fotografie
Hallo, waarmee kan ik je helpen?